نانو پرایمر زینک کرومات آلکیدی

اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ آﻟﮑﯿﺪ و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ زرد رنگ زینک ﮐﺮوﻣﺎت (کرومات روي) ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه که اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮردﮔﯽ را موجب می شود. استفاده از فلز روی با ایجاد حفاظت کاتدی از ﺧﻮردﮔﯽ ﻓـﻠﺰ آﻫﻦ جلوگیری می کند و باعث دوام ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ مناسب و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ می گردد که ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ آﺳـﺘﺮي ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ در صنایع مختلف کاربرد دارد.