نانو کولتار اپوکسی

نانو کولتار اپوکسی شرکت نانو آریسا پوشش، ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ دو ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ اصلاح شده با کولتار (قطران زغال سنگ) می باشد که با دو نوع ﻫﺎردﻧﺮ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ و پلی آمین ارائه می گردد.

به طورکلی نانو کولتار اپوکسی دارای خاصیت ضد خوردگی بسیار عالی، مقاومت عالی در برابر رطوبت و آب و نفت خام و دارای چسبندگی عالی به بتن و فلز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ پتروشیمی، ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮن در ﺧﺎك و صنایع آب و فاصلاب کاربرد داشته باشد.

نانو کولتار اپوکسی ﭘﻠﯽ آﻣﯿن، سالونت فری بوده و در مخازن آب آشامیدنی و تانکرهای آب بسیار گزینه مناسبی می باشد.

استفاده از نانو مواد خاصیت ضد خوردگی را به طور قابل ملاحظه ای در این پوشش ها افزایش داده است.